گالری “ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران”