موکت خودرویی

کفپوش ها و منسوجات بی بافت خودرویی :

کفپوش های خودویی یکی از انواع تولیدات صنعتی گروه تولیدی نگین رز می باشد که مطابق با استانداردهای ویژه صنــایع خودرو سـازی تولید می گردند.

مواد اولیه این دسته از محصولات شامل الیاف پلی استر، رزین های پلیمری و مواد تعاونی می باشند که پس از ارزیابی کیفی در بدو ورود به کارخانه، وارد مرحله تولید می گردند.

محصولات میانی و نهایی، همزمان با فرآیند تولید با بکار گیری روشهای نوین کنتــرل کیفیت و با بهره گیری از دانش و تخصص پرســنل با تجربه شــرکت و مشـــاورین و متخصصین صنعت نساجی مطابق با استــانداردهای تعریف شده صنعت خودرو سازی تولید می گردند.

تولید لایه های منسوج نبافته با استفاده از سیستمهای کاردینگ و لایه گذار عرضی، فرآیندهای سوزن زنی چند مرحله ای و ایجاد سطح مخملی با یکنواختی بالا و در ادامه آن پشت پوشی لایه ها در سیستم تکمیل حرارتی از مراحل اصلی تولید محصولات خودرویی مجموعه نگین رز می باشد.