رز گرافینا

رز گرافینا

محصول جدید این شرکت منسوجات و پارچه های ضد ویروس است که مطابق استانداردهای بین المللی قابلیت از بین بردن انواع ویروس های پوشش دار و غیر پوشش را دارا بوده و می تواند با به کارگیری در قالب البسه و ماسک های غیر فعال کننده ویروس نقش به سزایی در مقابله و پیشگیری علیه بیماری های واگیر دار نظیر ویروس کرونا ایفا نماید.

لازم به ذکر است تکنولوژی به کار گرفته شده در این محصول در اختیار کشورهای محدودی در سطح جهان است.